Bài học thành công là các câu chuyện về các giải pháp, sáng kiến, nhân vật thay đổi nổi bật trong hoạt động dự án.

 

Các giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm từ cấp Trương ương đến địa phương được rút ra trong quá trình triển khai thực hiện trên 10 địa bàn hoạt động của dự án đã được ghi nhận, nhằm đóng góp vào nỗ lực xây dựng các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa trên toàn quốc.

Add custom icons with Markers

Danh sách các bài học thành công

Từ các dự án, các câu chuyện này trở thành những tấm gương, điển hình tốt để các địa phương khác noi theo, nhân rộng các giải pháp sáng kiến

Click từng địa điểm để xem chi tiết*