Phê duyệt kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai đoạn 2020-2030

Ngày 5 tháng 2 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký quyết định số...