HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG CÁC ĐÔ THỊ GIẢM NHỰA TẠI VIỆT NAM

Đô thị giảm nhựa (Plastic Smart Cities – PSC) là một sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn...

Đọc thêm