Bản tin dự án

Các bản tin dự án hàng quý mang đến các thông giới thiệu về những hoạt động chính được thực hiện trong phạm vi Dự án. Bên cạnh mục tiêu chia sẻ thông tin về kết quả hoạt động của dự án, chúng tôi cũng mong rằng các thông tin này sẽ mang lại những thông tin cập nhật về nỗ lực đóng góp cho các hoạt động chính sách, các sáng kiến được thực hiện tại địa phương cũng như nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong các hoạt động nỗ lực giảm rác nhựa đại dương tại Việt Nam.

Bản tin dự án cũng là nơi chúng tôi ghi nhận những nỗ lực đóng góp của nhiều bên liên quan, của các đối tác cùng đồng hành để cùng chung tay thúc đẩy và góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến chất thải rắn nói chung, rác thải nhựa nói riêng và bảo vệ đa dạng sinh học môi trường biển tại Việt Nam.