Fanpage của chúng tôi 

Các ý tưởng “sống xanh”, góp phần giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam