Nghiên cứu “Đánh giá cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với chất thải bao bì tại Việt Nam”

Nghiên cứu đánh giá cơ chế Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất – EPR đối với chất thải bao bì tại Việt Nam đã được WWF triển khai từ Quý 1 năm 2020.