ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT ĐỐI VỚI CHẤT THẢI BAO BÌ TẠI VIỆT NAM

04/05/2021

Cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đã được chứng minh là một biện pháp hiệu quả đối với  quá trình chuyển đổi từ mô hình tiêu dùng tuyến tính sang các thực hành kinh tế tuần hoàn, nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa. Báo cáo “Đánh giá cơ chế EPR đối với chất thải bao bì tại Việt Nam” của WWF đóng góp những phân tích về bối cảnh trong nước và đưa ra những khuyến nghị, lộ trình cần thiết để xây dựng và áp dụng cơ chế này theo sát thực tiễn ngành bao bì và quản lý chất thải rắn tại Việt Nam.

Ô nhiễm nhựa đã đạt đến quy mô khổng lồ trên toàn thế giới và gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường biển và đời sống xã hội. Khoảng từ 4,8 đến 12,7 triệu tấn nhựa đang bị thải ra đại dương mỗi năm, trong đó phần thất thoát lớn nhất là ra Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nơi có nhiều vùng đất và quốc gia ven biển.

Do có một nền kinh tế năng động, mức sống được tăng cao và hình thức tiêu dùng thay đổi, cho nên lượng tiêu thụ nhựa của Việt Nam đang tăng lên hàng năm ở mức hai con số (16% đến 18% mỗi năm từ năm 2010 đến năm 2015). Tỷ lệ nhựa trong chất thải đô thị của Việt Nam ước tính vào khoảng 13%, với xu hướng ngày càng tăng. Mặc dù có những cải thiện hữu hình, tuy nhiên một khối lượng lớn nhựa vẫn không được thu gom và được đốt lộ thiên hoặc xả thải ra môi trường, gây nguy hại đến môi trường trên cạn và dưới biển.

Sự cần thiết phải chuyển đổi sang bao bì bền vững hơn và quản lý chất thải nhựa hiệu quả hơn cũng đã được các bên liên quan công nhận một cách rộng rãi tại Việt Nam. Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi vừa được thông qua trong tháng 11/2020 đã áp dụng cơ chế EPR bắt buộc, cùng với những quy định khác, đối với tất cả các vật liệu bao bì.

Báo cáo nghiên cứu “Đánh giá cơ chế Trách nhiệm mở rộng của Nhà sản xuất đối với chất thải bao bì tại Việt Nam” của WWF đưa ra những kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan trong quá trình chuyển đổi theo hướng quản lý chất thải bền vững hơn tại Việt Nam. Tài liệu “Tóm tắt Khuyến nghị Chính sách” cung cấp những tóm tắt khuyến nghị về chính sách đúc kết từ Báo cáo.

 

Bài viết liên quan