Khẩn trương lập các hợp phần tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia

15/11/2022

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Công văn 4215/VPCP-NN lập các hợp phần tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Y tế khẩn trương xây dựng và hoàn thành các hợp phần quy hoạch và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, trình Quy hoạch không gian biển quốc gia đảm bảo chất lượng, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu của thực tế, theo đúng Nghị quyết số 22 / NQ – CP ngày 24 /7/2020 của Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia, Nghị quyết số 50/NQ – CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các quy định pháp luật liên quan…Trong quá trình xây dựng, hoàn thành hợp phần quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách, các Bộ nêu trên gửi các thông tin, dữ liệu và các nội dung quy hoạch của quy hoạch ngành quốc gia trong phạm vi không gian biển để Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng thời triển khai xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia theo đúng tiến độ theo quy định.

Nguồn Báo TNMT

Bài viết liên quan