Phát huy vai trò cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường