Phê duyệt kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản, giai đoạn 2020-2030

03/03/2021

Ngày 5 tháng 2 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký quyết định số 687/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản giai đoạn 2020-2030.

Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản giai đoạn 2020-2030 đề ra mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất ngành thủy sản, từng bước quản lý rác thải nhựa đại dương theo tiếp cận từ đầu nguồn tới đại dương, kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế xanh; nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của cộng đồng nông, ngư dân, các doanh nghiệp về rác thải nhựa, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn.

Để đạt được các mục tiêu này, kế hoạch cũng đưa ra 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm:

  • Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và thay đổi thói quen của cộng đồng ngư dân và các bên có liên quan;
  • Xây dựng và hoàn thiện văn bản quản lý nhà nước về quản lý rác thải nhựa đại dương trong ngành thủy sản;
  • Giảm thiểu rác thải nhựa, thu gom, phân loại từ nguồn, tái sử dụng, tái chế và từng bước thay thế sử dụng vật tư chuyên dùng bằng nhựa trong ngành thủy sản;
  • Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ liên quan đến quản lý rác thải nhựa đại dương trong ngành thủy sản;
  • Tăng cường hợp tác quốc tế.

Trong phạm vi của Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam”, một nghiên cứu “Xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu nhựa trong khai thác và nuôi trồng thủy sản và đề xuất quy định, mô hình cải thiện thực thi chính sách đối với các tàu đánh cá và tàu thuyền du lịch” đã được thực hiện. Kết quả của nghiên cứu là một trong những đầu vào quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản.

Bài viết liên quan