Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách về bảo tồn biển

15/11/2022

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn số 3710/VPCP-NN vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo tồn biển.

Đồng thời, tiếp tục chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để chi đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, cơ chế, chính sách về bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trước đó, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 đã xác định rõ công tác bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; mở rộng diện tích, thành lập mới các khu vực bảo tồn biển trên cơ sở quy hoạch không gian biển quốc gia; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn biển….Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng của địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Báo TNMT

Bài viết liên quan