Xác định rõ đường ranh giới ngoài vùng biển 3 hải lý và 6 hải lý

15/11/2022

Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định 836/QĐ-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của  vùng ven biển Việt Nam và ban hành hướng dẫn kỹ thuật xác định đường  mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất  trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam.

Cụ thể, phần nguyên tắc xác định bao gồm: Đường ranh giới ngoài vùng biển 3 hải lý được xác định bởi quỹ tích của tâm đường tròn có bán kính bằng 3 hải lý tiếp xúc phía ngoài đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm về phía biển.Trong đó, có nội dung lớn là bổ sung Chương IV – Phương pháp xác định đường ranh giới ngoài vùng biển 3 hải lý và vùng biển 6 hải lý. 

Đường ranh giới ngoài vùng biển 6 hải lý được xác định bởi quỹ tích của tâm đường tròn có bán kính bằng 6 hải lý tiếp xúc phía ngoài đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm về phía biển.

Việc xác định đường ranh giới ngoài vùng biển 3 hải lý và vùng biển 06 hải lý được thực hiện bằng các phần mềm chuyên dụng được quy định tại Mục III Chương I.

Đối với phần Các bước xác định đường ranh giới ngoài vùng biển 3 hải lý tại Mục II sẽ có 5 bước thực hiện gồm: Bước 1, thiết lập đường tròn có bán kính bằng 3 hải lý.

Bước 2, dịch chuyển đường tròn tiếp xúc với điểm đầu đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm tại đoạn bờ biển cần xác định sao cho đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm là tiếp tuyến của đường tròn. 

Bước 3, xác định điểm tiếp xúc giữa đường tròn với đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và vị trí tâm đường tròn tương ứng rồi đánh dấu hai vị trí đó lại.

Bước 4, dịch chuyển đường tròn trên đường mép nước biển thấp nhất trung  bình trong nhiều năm để xác định các vị trí tiếp theo thực hiện lặp lại các Bước 2, Bước 3 nêu trên.

Bước 5, nối vị trí các điểm đánh dấu là tâm đường tròn đã xác định. Đây là đường ranh giới ngoài vùng biển 3 hải lý được tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm. 

Các bước xác định đường ranh giới ngoài vùng biển 6 hải lý sẽ có 2 bước bao gồm: Thiết lập đường tròn có bán kính bằng 6 hải lý; còn đối với các bước tiếp theo được thực hiện tương tự như quy định theo Bước 2, Bước 3, Bước 4 và Bước 5 tại mục 2 nêu trên.” 

Bài viết liên quan