Báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

15/11/2022

Ngày 31/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1682/BTNMT-TCBHĐVN gửi các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương; Quốc phòng; Xây dựng; Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đề nghị báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Thực hiện Điều 77 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, ngày 16 tháng 5 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Theo đó quy định: Báo cáo của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo định kỳ một (01) năm một (01) lần. Kỳ báo cáo được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện chưa nhận được báo cáo của quý Cơ quan theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 77 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Thông tư số 10/2016/TT- BTNMT nêu trên.

Tại Văn bản số 1682/BTNMT-TCBHĐVN, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị quý Cơ quan rà soát, tổng hợp và lập báo cáo theo Điều 4 và Điều 5 của Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT.

Đối với một số nội dung yêu cầu báo cáo của Thông tư số 10/2016/TT- BTNMT chưa phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể: “Kết quả triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ”, thì đề nghị không báo cáo.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển đã có báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị rà soát, hoàn chỉnh báo cáo theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT nêu trên.

Báo cáo tổng hợp đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 4 năm 2020 qua Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, địa chỉ số 83 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

File đính kèm: Côn văn số 1682/BTNMT-TCBHĐVN

Theo: Cổng TTĐT Bộ TNMT

Bài viết liên quan