Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

15/11/2022

Sáng 17/3, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các đơn vị liên quan về Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

1

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc sáng 17/3

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thạch Đăng, Cục trưởng Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) cho biết, ngày 07/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ: tổ chức, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình; tổ chức thực hiện chức năng tổng hợp, theo dõi, quản lý đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả Chương trình.

Chương trình đưa ra 7 mục tiêu cụ thể, 15 nhiệm vụ, trong đó: giai đoạn 2020-2025 có 9 nhiệm vụ; giai đoạn 2026-2030 có 6 nhiệm vụ. Để đạt được các mục tiêu và hoàn thành được các nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kèm theo Chương trình 38 dự án gồm: 23 dự án mở mới, 15 dự án chuyển tiếp từ các Đề án, Chương trình, Kế hoạch đang triển khai theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Trong Chương trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì thực hiện 24 dự án, trong đó có 16 dự án mới; 08 dự án chuyển tiếp từ Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển và hải đảo đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (thực hiện Quyết định số 1876/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ); Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030 (thực hiện Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tập trung xây dựng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình.

Về kế hoạch tiếp theo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề xuất, kiến nghị Bộ cho phép tổ chức các Hội nghị, Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình; lấy ý kiến góp ý cho 2 dự thảo nêu trên; tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình;…

Tại buổi làm việc, góp ý hoàn thiện cho 2 dự thảo do Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam chủ trì xây dựng, các đại biểu đề nghị Tổng cục nghiên cứu, quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức để kiểm tra, giám sát các dự án trong Chương trình; rà soát và lồng ghép các dự án cùng một khu vực tránh chồng chéo, lãng phí…

2

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong việc chủ động triển khai Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển và hải đảo là cơ sở quan trọng để quản lý tổng hợp, nắm chắc, quản chặt, phát huy tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo cho phát triển kinh tế – xã hội nói chung.

Thứ trưởng yêu cầu, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẩn trương hoàn thiện 02 dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu. Xác định các nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian, nguồn lực và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị để triển khai. Tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kỹ thuật; cũng như thống nhất quy trình phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình.

Trường Giang
Theo: Cổng TTĐT Bộ TNMT

Bài viết liên quan