Lồng ghép nội dung quản lý rác thải nhựa dựa vào chương trình Giáo dục đại học

24/03/2024

Từ năm 2022, với những kết quả tích cực thu được từ “Đề án học phần Quản lý Rác thải nhựa đại dương cho bậc đại học” Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam (Dự án) đã phối hợp triển khai xây dựng nội dung về rác thải nhựa đại dương và lồng ghép và chương trình đào tạo cấp đại học tại Đại học Khoa học và Môi trường – Đại học Huế và Đại học Quốc gia Hà Nội

Tại Đại học Huế, Dự án đã phối hợp thành công xây dựng và triển khai giảng dạy 01 Chương về Rác thải nhựa đại dương trong giáo trình “Quản lý tổng hợp vùng ven bờ” cho sinh viên chuyên ngành Khoa học Môi trường, Đại học Khoa học và xây dựng nội dung rác thải nhựa đại dương trong giáo trình “Giáo dục môi trường đại cương” để giảng dạy cho các sinh viên không chuyên của các trường thành viên của Đại học Huế.

Tại Đại học Quốc Gia Hà Nội, từ Quý 1 năm 2023, nội dung về quản lý rác thải nhựa đại dương đã chính thức được đưa vào giảng dạy tại 03 học phần là Luật Hành chính, Công pháp Quốc tế và Môi trường Quốc tế trong chương trình đào tạo cử nhân tại trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 Bên cạnh đó, vào tháng 2/2023, Dự án đã phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức “Tọa đàm Báo cáo kết quả việc Giảng dạy chuyên đề quản lý rác thải nhựa đại dương” với sự tham gia của 30 thầy, cô đến từ Đại học Luật, Đại học ngoại giao, Đại học nội vụ nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả giảng dạy về rác thải nhựa đại dương.

Kết quả thảo luận tại tọa đàm đã cho thấy các nội dung về rác thải nhựa đại dương đã được xây dựng hợp lý, đầy đủ thông tin, phù hợp với các môn học được chọn lồng ghép tại các trường Đại học. Trong thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện hơn các nội dung tài liệu qua thực tiễn giảng dạy sau khi kết thúc hoạt động hỗ trợ từ Dự án.

Có thể nói, nội dung về rác thải nhựa đại dương đã được lồng ghép giảng dạy thành công trong một số học phần bắt buộc và tự chọn tại Đại học Huế cũng như Đại học Quốc gia Hà Nội, giúp cho hàng ngàn sinh viên khi theo học được tiếp cận kiến thức về quản lý rác thải nhựa biển, đảm bảo nhận thức đúng đắn và khuyến khích thay đổi hành vi ứng xử xã hội về sử dụng nhựa.

Bài viết liên quan