Nhân rộng mô hình Đô thị giảm nhựa tại Quảng Trị

10/06/2024

Ngày 05/01/2024, Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp giới thiệu về Dự án và thảo luận về các hoạt động của Dự án dự kiến sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong năm 2024. Đây là địa bàn mở rộng của Dự án từ năm 2024 trên cơ sở định hướng nhân rộng và lan tỏa các kết quả thành công từ những mô hình/sáng kiến đã triển khai trước đó; trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị, sự thống nhất của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và WWF-Việt Nam).

Được triển khai từ năm 2020-2023 ở cấp Trung ương thông qua việc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và ở cấp địa phương với 10 khu vực thuộc 9 tỉnh/thành phố, Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu tác động của rác thải nhựa đến hệ sinh thái biển; bảo tồn đa dạng sinh học môi trường biển; nâng cao kiến thức của cộng đồng, xã hội về mối liên quan giữa việc xả thải rác nhựa và hậu quả tiêu cực lên môi trường và sức khỏe; nâng cao năng lực cán bộ trong quản lý, thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý chất thải, rác thải nhựa đại dương.

Tham dự cuộc họp có đại diện Ban quản lý Dự án, WWF-Việt Nam, các Sở ban ngành/đoàn thể liên quan của tỉnh, đại diện của thành phố Đông Hà và huyện đảo Cồn Cỏ. Tiếp theo đó, ngày 28/02/2024, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 987/UBND-KT về việc thực hiện các hoạt động chuẩn bị Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Dự án đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tham vấn ý kiến các bên liên quan và xây dựng Kế hoạch chi tiết cho việc triển khai các hoạt động, đặc biệt là triển khai khảo sát đầu vào và xây dựng các Kế hoạch hành động cho thành phố Đông Hà và huyện đảo Cồn Cỏ (hai địa bàn chính), đồng thời tổ chức các lớp truyền thông/tập huấn nâng cao kỹ năng cho nhóm cán bộ nòng cốt của các địa phương./.

Một số hình ảnh:

Bài viết liên quan