Xây dựng tài liệu truyền thông về Phong trào Chống rác thải nhựa

15/11/2022

Nằm trong các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về hạn chế sử dụng, phòng, chống rác thải nhựa, Trung tâm Truyền thông TNMT đã tổ chức xây dựng biên soạn tài liệu truyền thông về Phong trào Chống rác thải nhựa để phát cho các đại biểu tham dự tại các Hội thảo, lớp tập huấn và gửi cho các đơn vị, cơ quan truyền thông trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên môi trường. Các cuốn tài liệu với tựa đề:

1. Phân biệt các loại nhựa phổ thông và tác hại của chúng khi ra ngoài môi trường. 
Nội dung cuốn tài liệu tập trung giới thiệu về tổng quan chung về nhựa; nhu cầu bao bì nhựa và các ngành tiêu thụ nhựa trên thế giới; xu hướng sống xanh hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần; ngành sản xuất nhựa của Việt Nam; phân biệt các sản phẩm nhựa gia dụng phổ biến trên thị trường; thảm hoạ ô nhiễm nhựa và tác hại của ô nhiễm rác thải nhựa trên thế giới.

2

2

2. Công tác tuyên truyền, truyền thông trong việc giảm thiểu túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần.

Nội dung chính của cuốn tài liệu được tập trung về: tổng quan về nhựa và rác thải nhựa; thời gian phân huỷ và đường đi của rác thải nhựa; vấn đề rác thải nhựa tại Việt Nam; lợi ích của việc tái chế nhựa; những mô hình tái chế rác thải trên thế giới; những nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch hành động quốc gia về giảm thiểu chất thải nhựa; những hành động cộng đồng và chúng ta có thể làm để giảm thiểu rác thải nhựa.

1

1

Trung tâm Truyền thông TNMT

Bài viết liên quan