Hà Tĩnh thí điểm mô hình quản lý, xử lý rác thải nhựa

Phân loại rác tại hộ gia đình và làm phân compost từ rác hữu cơ

Từ cuối năm 2021, Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam đã triển khai mô hình “phân loại rác tại hộ gia đình và làm phân compost từ rác hữu cơ” tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.

Dự án đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (Hội LHPN) lựa chọn ra 60 hộ gia đình tham gia thí điểm thực hành các hoạt động cách phân loại rác tại hộ gia đình (Rác hữu cơ, rác tái chế, rác khác); Kỹ thuật làm phân compost từ rác hữu cơ.

60 hộ gia đình tham gia mô hình được cấp mỗi hộ 2 thùng đựng rác 10 lít và 1 thùng ủ phân compost 140 lít. Sau khi các hộ được tập huấn về lý thuyết, cán bộ kỹ thuật đến từng nhà để hướng dẫn về cách thức phân loại rác và kỹ thuật ủ phân compost. 

Đồng hành cùng với các hộ gia đình thí điểm phân loại rác tại hộ gia đình và làm phân compost từ rác hữu cơ, Hội LHPN phường Hà Huy Tập và cán bộ kỹ thuật của dự án thường xuyên hướng dẫn, giám sát và kiểm tra để đảm bảo công tác phân loại rác tại hộ gia đình được tiến hành đúng và chính xác để đảm bảo chất lượng phân compost được ủ từ rác hữu cơ. Bên cạnh đó, định kỳ cán bộ kỹ thuật đi giám sát và kiểm tra các hộ về kỹ thuật ủ phân compost từ rác hữu cơ.

Sau gần 3 tháng tiến hành, kết quả bước đầu cho thấy các hộ dân đã tích cực tham gia và đã tận dụng được rác hữu cơ ủ phân compost bón cho vườn rau của các hộ. Đến nay, mô hình vẫn được Hội LHPN tiếp tục theo dõi – giám sát và duy trì.  

Phân loại rác, sản xuất vi sinh bản địa (IMO) và ứng dụng IMO trong xử lý rác hữu cơMô hình phân loại rác (PLR) và ứng dụng IMO trong xử lý rác

Tiếp nối thành công từ các hoạt động thí điểm phân loại rác và làm phân compost từ rác hữu cơ cuối năm 2021, tháng 8/2022 Hội LHPN thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với Dự án thực hiện tập huấn cơ sở cho 240 hội viên về PLR, sản xuất IMO và ứng dụng IMO trong xử lý rác hữu, đồng thời đã trao tặng 240 thùng ủ compost hộ gia đình và 240 thùng sản xuất IMO.

Ứng dụng IMO trong xử lý mùi hôi chuồng trại và xử lý phân chuồng tại xã Đồng Môn

Sau khi tham gia tập huấn, việc áp dụng PLR ủ phân hữu cơ, sản xuất IMO tại gia đình của 240 hội viên đã được triển khai có hiệu quả, các mô hình được vận hành tốt, các sản phẩm compost được sử dụng cho chính nhu cầu của gia đình hoặc cộng đồng xung quanh góp phần giảm thiểu chi phí phân bón, chi phí xử lý chất thải, khử mùi chuồng trại chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

Bài viết liên quan