Sáng ngày xx/11/2020, các đối tác tham gia dự án “Giảm thiểu Rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” đã ra mắt trang web giới thiệu Dự án tại địa chỉ: https://GiamRacNhua.vn.