Hỗ trợ hoàn thiện chính sách về kinh tế tuần hoàn đối với ngành nhựa và bao bì

Hỗ trợ hoàn thiện chính sách về kinh tế tuần hoàn đối với ngành nhựa và bao bì

Với quan điểm và mục tiêu tiếp cận các giải pháp hệ thống và toàn diện nhằm quản lý hiệu quả vòng đời sản phẩm nhựa và bao bì, WWF-Việt Nam và Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam (Chương trình NPAP) phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách Tài...