Mai Sơn (Sơn La): Nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải

Mai Sơn (Sơn La): Nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải

(TN&MT) – Hiện nay, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La có 10 xã, thị trấn đã triển khai thu gom rác thải sinh hoạt, vận chuyển đến bãi chôn lấp rác thải tập trung để xử lý. Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom đạt trên 76%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị...